Bismillah. 🌹

Es Selamu alejkum.

06.02.2018.

Dova za roditelje (Predivna)

Bože! Blagoslovi Muhammeda, iskrenog roba i slugu Svoga. I svu čeljad te porodice, selam i spas na pravovjerne. Blagoslovi, Bože, roditelje moje, podari im najljepše od milosti Svoje. Podari im vjeru, iskrenost u svemu, budi im Pomagač u svakom trenu. Nadahni me znanjem obaveza prema njima,poduči me lijepim ophođenjem prema svima. I daj mi da znanje sprovedem u djelo, onako kako si Ti zadovoljan sa tim. Ispuni me ljubavlju prema njima, i podaj mi da im odan budem. Učini mi radošću poslušnost njima, većom od sna pospanog i od pića žednom. Da želja njihova nad mojom bude, zadovoljstvo iznad zadovoljstva moga. I da držim i mali njihovu dobortu velikom, a svoju dobrotu malom, makar velika bila. Bože! Utišaj mi glas pred njima, i učini im prijatnim govor moj. Omekšaj mi srce nježnošću prema njima,i obrati me u iskrenog druga njihovog. I na Dan stajanja, o Bože Vječni, pohvali i nagradi ih za odgoj moj. Sačuvaj ih od propasti u bezdanu pustom, kao što su oni mene u djetinjstvu čuvali. Oprosti mi Bože, sve grijehe moje, ako sam im ikad zlo nanio od mene.Ili njihovo pravo zanemario, učini da to uveća dobra djela njihova. Oprosti im ako su u odgoju mome, zanemarili nešto ili zaboravili na to. Život su težak živjeli u siromaštvu, ali su iskreni i odani prema Tebi bili. O, Ti, koji mijenjaš zla u mnoštvo dobrih djela, ako su riječju pogriješili prema meni. Ili djelom neumjerenim sa mnom, pravo zanemareno ili obaveza neispunjena. Halaljujem im to i molim Te oprosti i Ti, pa otkloni od njih zlu posljedicu toga. Namjera im je, znam, najiskrenija bila, a Ti si čovjeka slabašnim stvorio. I ne uzmi im za grijeh taj hal prema meni, bili su zaokupljeni podizanjem mene. Teškoćom napora u mome čuvanju, ustezanje od usta sebi samih. Da bi osigurali i dali boljitak meni, nikad ne mogu poreći njihovo pravo prema meni. Ispuniti svoje obaveze prema njima, niti izvršiti dužnost služenja njima, Pa makar živio i stotinama godina. Bože! Nemoj me smjestiti na Dan suda, među ljude koji ne poštuju roditelje svoje. U Danu kada će svakoj duši biti nadoknađeno, nepravde neće biti samo zaslugom učinjeno. Roditelje moje među odabranim stavi, i daj mi da se u namazima njih sjetim. U svakom vremenu i u noćima za njih molim, i svakome sahatu dana moga. Bože! Oprosti im uz moju dovu za oprost, oprosti im mojom odanošću prema Tebi. Budi zadovoljan sa njima, i učini milošću Tvojom da dosegnu,prebivalište Džennetu'l-firdevsa. Ako oprost Tvoj dosegne prvo do njih, učini ih posrednicima za mene. A ako oprost Tvoj prvo dosegne mene, učini me zagovornikom za oprost njihov. Da budemo sakupljeni u milosti Tvojoj, u Džennetu – kući darežljivosti Tvoje. Sa Resulullahom i odabranima, na mjestu oprosta Tvoga i milosti Tvoje, jer Ti si Vlasnik tog obilja trajnog. O Najmilosniji od milosnih, Blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu.

06.02.2018.

Spas od dunjalučkih iskušenja je samo u iskrenosti

Draga braćo, spas od dunjalučkih iskušenja je u iskrenosti. Abdullah ibn Omer r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s., da kaže: „U narodu prije vas trojica ljudi su krenuli na put, pa ih je putem zadesila kiša i oni su ušli u jednu pećinu u nekom brdu. (Dakle, riječ je o trojici ljudi iz prijašnjih naroda. Ostatak hadisa ću prepričati sažeto.): Putovali su u kišnoj noći, i s obzirom da nisu mogli naći mjesto gdje će prenoćiti, prespavali su u pećini. Jedna stijena se odlomila od brda i zatvorila ulaz u pećinu. Nisu mogli izaći iz pećine i bili su prinuđeni tu ostati do smrti. Jedan od njih je izgovorio lijepe riječi, rekao je: „Molite Allaha! On će vas spasiti od ove stijene samo ako Ga budete molili svojim dobrim djelima.“ Oni su se počeli moliti, pa prvi reče: „Allahu moj, ja sam imao veoma stare roditelje...“ Obrati pažnju na iskrenost koja se ovdje nazire i na ono što će ih izbaviti iz ove pećine. „Imao sam porodicu. Muzao sam ovce i nikoga ne bih napojio niti nahranio od moje djece dok otac i majka ne bi pili. Jedne noći sam zakasnio sa mužom ovaca i kada sam otišao ocu i majci, našao sam ih kako spavaju. Nisam želio da ih probudim, a moja djeca su plakala oko mojih nogu, želeći da piju, a ja nisam želio da napojim svoju djecu prije nego li napojim oca i majku...“ Ovo je primjer dobročinstva prema roditeljima kojeg trebaju čuti mladići. „Pa kako je svanulo njih dvoje su pili.. Allahu moj, ako sam ja ovo uradio želeći Tvoje zadovoljstvo i Tvoje lice, oslobodi nas od ove stijene.“ I stijena se malo odmaknu, ali nedovoljno da prođu. Nakon njega drugi od njih poče razmišljati o djelu koje je učinio iz iskrenosti prema Allahu dž.š., Razmisli, dragi brate, kada bi se ti našao u pećini, da li bi ti našao dobro djelo koje bi mogao spomenuti? Postoji li iskreno djelo kojim bi Allaha zamolio? Drugi reče: „Allahu moj, imao sam amidžičinu koju sam puno volio. Pozivao sam je na blud ali je ona odbijala. Nakon nekog vremena nju je zadesila neimaština i siromaštvo. Ona je došla kod mene tražeći da joj nešto udijelim. Ja sam joj rekao da ću joj dati sto dvadeset dinara ako mi se dozvoli. Kada sam joj prišao, ona mi je rekla: ’Allahov robe, boj se Allaha, ja ti nisam dozvoljena.’ Ja sam ustao, okrenuo se od nje i rekao joj: ’Uzmi novac i idi’ Allahu moj, ako sam ja ovo uradio želeći Tvoje lice i Tvoje zadovoljstvo spasi nas iz situacije u kojoj se nalazimo.“ Pa se stijena malo odmakla ali i dalje nedovoljno da bi mogli izaći. Zatim je treći rekao: „Allahu moj, kod mene su radili najamnici, i svakom od njih sam dao njihove zarade osim jednom, koji je otišao ne uzevši svoju zaradu. Ja sam uzeo tu njegovu zaradu i uložio je u posao, tako da je od toga narastao velik imetak. On je došao kod mene nakon nekog vremena i rekao: ’Daj mi moju zaradu!’ Ja sam mu rekao: ’Tvoja zarada su sve ove krave i ovce.’ On mi reče: ’Zar se šališ sa mnom?’ ’Tako mi Allaha, Ne!’ On je sve uzeo, ne ostavivši meni ništa. Allahu, ako sam ovo učinio tražeći Tvoje lice, oslobodi nas onoga u čemu smo.“ Stijena se pomjeri i njih trojica izađoše.“ (Bilježi ga Buhari i Muslim, prenosi Ibn Omer r.a) Ovaj primjer me je potakao da upitam čitaoce ove knjige: Imate li djelo koje ste učinili a za koje, kada vas zadesi teškoća, možete reći: ’Gospodaru moj, ja sam uradio ovo želeći Tvoje lice, pa me spasi iz onoga u što sam upao.“ Ja se bojim da ima onih koji neće imati šta reći. Džunejd je rekao: „Iskrenost je tajna između Allaha i roba. Nju ne poznaje melek da bi je mogao zapisati, niti šejtan da bi je mogao pokvariti.“ Iskrenost je između tebe i Allaha dž.š.,. Osjetit ćeš širinu iskrenosti kada ti ona bude ispunila srce. U tom trenutku kada osjetiš iskrenost, tvoje oči će zasuziti, tvoje srce će zatreperiti, postat će snažn u pokornosti. Kada sebe nađeš aktivnog u pokornosti i ibadete budeš obavljao sa zadovoljstvom i ljubavlju, znaj da je to iskrenost. Ako ti je, sestro, hidžab jučer predstavljao problem i neugodnosta danas i postao ponos i radost, to je dokaz iskrenosti. Iskrenost je tajna koja je između roba i Gospodara –Allaha dž.š. El-Gazali je rekao: „Svi su propali osim učenjaka. Svi učenjaci su propali osim onih koji rade po svom znanju. Svi oni koji rade propali su osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti.“ Mekhul, jedan od tabiina je rekao: „Kada čovjek bude iskren prema Allahu četrdeset godina, sa njegovog jezika počne teći mudrost i na njegovom licu se ukažu njeni znaci.“ Pokušaj da četrdeset dana budeš iskrenog srca, vidjet ćeš, drugo lice i drugi jezik, sa kojeg će poćeti teći mudrost, dobro i plemenitost. Naš Gospodar kaže: „Vi u stoci imate divan primjer!“ Koji je to primjer? To je primjer nastajanja mlijeka u utrobama stoke. Mlijeko nastaje mješavinom dvije materije: krvi i onoga što se nalazi u utrobi. Iz onoga dvoga izlazi čisto mlijeko. Jesi li ikada vidio da uz mlijeko izadje i jedna kap krvi? Sa mlijekom ne može izaći nijedna kap mokraće... u suprotnom, nikada poslije toga ne bismo okusili nijednu kap mlijeka. Uzvišeni kaže: „Vi imate pouku i u stoci: Mi vam dajemo da iz utroba njihovih mlijeko čisto pijetem koje nastaje od grizina u bubregu i od krvi – ukusno onima koji ga piju,“ (En – Nahl, 66) Sada predlažem da razmotrimo ovaj primjer, kako bismo mogli uporediti našu iskrenost sa mlijekom koje dobivamo. Obrati pažnju na Kur’ansku sintagmu „čisto mlijeko“. Mlijeko traba da bude čisto , a njegova čistoća se ogleda u tome da u njemu ne ostane nijedna mrlja. A čistoća, odnosno iskrenost djela se, isto tako, ogleda u tome da u njima ne ostane nijedna mrlja. Kada želiš, da saznaš čistoću i iskrenost svojih djela, promotri ih kroz prizmu ovog veličanstvenog Kur’anskog primjera, razmisli da li u tim tvojim djelima ima nedostataka, da li želiš da te ljudi vide dok klanjaš, da li želiš zahvalnost i pohvalu od ljudi za velika djela koja činiš, da li želiš da ti je neko zahvalan i da osjećaš kako se u potpunosti pridržavaš vjere? Da li ti je ovo ikada palo na pamet? Da li u svom životu možeš zamisliti mlijeko koje je prljavo? Razmisli...! Allah nije htio da nas napoji prljavim mlijekom, a ti Allahu uzvraćaš prljavim djelima. Trudi se da svoja djela očistiš od svake prljavštine i nedostataka – samo radi Allaha reci tihim glasom: „Ovo moje djelo nije učinjeno radi nekog drugog! Učinjeno je samo radi Tebe, moj Gospodaru,iskreno i čisto poput mlijeka.“ Zbog toga braćo i sestre, iskrenost nije lahka. Stvarna iskrenost je teška. Zamisli da čitav život proživiš bez ikakvih prljavština i poroka. Javno i tajno, u zdravlju i bolesti, tokom cijelog života i u trenutku smrti, u jelu i piću, u ibadetu i privatnom životu, u prohtjevima – neka život bude posvećen Allahu i nikom više: „Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj i smrt moja doista pripadaju Allahu Gospodaru svjetova.“ Doista je iskrenost teška! Kada je Sehl ibn Sa’d upitan: „Šta je čovjeku najteže, šta je najteže duši?“ odgovorio je:“Iskrenost.“ Sufjan es – Sevri je govorio: „Ništa teže nisam liječio od nijjeta. Najteže mi je bilo liječiti nijet, jer je on prevrtljiv.“ Jedan od tabiina je rekao: „Koliko sam se samo borio da iz svoje duše odstranim umišljenost. Puno sam se mučio ne bih li je isčupao iz svog srca. To je veoma teško i zahtijeva borbu sa samim sobom. Kad god bih na jednoj strani porazio umišljenos, šejtan bi mi je donio sa druge strane.“ Još jedan tabiin je rekao: „Blago onome ko je zakoračio jedan korak iskreno želeći Allahovo zadovoljstvo. Čestitam onome ko je zakoračio jedan korak iskreno radi Allaha. Čestitam onome ko je obavio jednu ispravnu sedždu iskreno radi Allaha.“ Još jedan tabiin je rekao: „Jedan sat iskrenosti – spas je za čitav život.“ Iz knjige: Liječenje srca Autor: Amr Halid

27.11.2016.

Bitni savjeti djevojci pred udaju

 

Učenje mudrosti od predhodnika I njihova iskustva lišit  će nas mnogih  neuspjelih pokušaja.

Pred nama je nekoliko značajnih savjeta koji će nam povećati svijest I iz kojih možemo dosta naučiti.

Sretan je onaj ko uzima pouku od drugih I ko uči na iskustvima drugih.

 

 

·        Prvi savjet

To je savjet koji je uputila majka svojoj kćerki na dan njene svadbe, a sadrži sve temelje bračne sreće.

Kada gledaš ženu i zadržiš pogled na njoj, vidjet ćeš na njenim crtama sve tragove problema koji joj se dešavaju u bračnom životu.

Ovi savjeti  poznati su pod nazivom Savjeti Ummu Ijjas, a Ummu Ijjas je Ummama bint Haris, supruga Avfa ibn Mulhima eš-Šejbanija.

Koja žena bude radila po ovim savjetima, oni će joj pomoći da uspije u svom bračnom životu i u srcu svog muža zauzme uzvišeno mjesto.

Ummu Ijjas ih započinje tako što priprema svoju kćerku da ih prihvati oslanjajući se više na logičko ubjeđenje nego na emotivni utjecaj.

A savjet glasi:

Kćeri moja, uskoro ćeš napustiti kuću u kojoj si odrasla, u kojoj si naučila hodati, i otići u dom koji ne znaš, nekome koga ne poznaješ.  Da se žena ne treba udavati, roditeljima taj brak ne bi bio potreban, jer oni ni za koga ne haju više nego za svoju kćer. Ali, žene su stvorene za muškarca, a muškarci radi žena. Ženidbom on joj postaje „vlasnik“. Budi mu robinja , bit će ti rob. Pridržavaj se ovih deset stvari koje će ti biti poput blaga:

Prva i druga: budi sretna u njegovom društvu i budi mu poslušna;
    Treća i četvrta: uvijek lijepo izgledaj i lijepim parfemom se namiriši, neka nikako na tebi ne vidi ništa ružno niti osjeti od tebe ružan miris.

Peta i šesta: pripremi ručak na vrijeme i nemoj galamiti kada on spava, jer ljutnja je kao plamen, a takvo ometanje sna če ga sigurno naljutiti;
Sedma i osma: pazi na njegovu djecu, radnike i imetak, jer češ time pokazati da ga poštuješ i da si dobra upravnica;

Deveta i deseta: nikada ne otkrivaj njegove tajne i ne otkazuj mu poslušnost jer ako otkriješ njegove tajne, nikada nećeš biti sigurna da te neće prvariti, a ako mu otkažeš poslušnost, srce ćeš mu ispuniti mržnjom prema tebi. Budi oprezna, kćeri moja, i ne pokazuj sreću kada je on nervozan, a ne pokazuj tugu kada je on sretan.

Ne dosađuj mu da te ne bi prezreo tj. Ne budi mu dosadna pa da bježi od tebe. Ne udaljuj se od njega toliko da te zaboravi. Poštuj ga najviše koliko možeš pa će se najviše družiti sa tobom.

Znaj  da nećeš dospjeti do onoga koga voliš sve dok njegovo zadovoljstvo ne bude ispred tvog, njegova želja ispred tvoje, kako u onome što voliš tako i u onome što ne voliš, a Allah neka ti samo dobro podari.

 

 

 

 

·        Drugi savjet

Ovo je savjet oca svojoj kćerki kojoj je majka preselila. Naime, Fezari je svoju kćerku Hindu, kada se Hadžadža želio oženiti, savjetovao ovako:

Kćeri, majke su te koje odgajaju kćerke, a tvoja je majka preselila. Voda je najbolje sredstvo čistoće, a surma najbolje sredstvo uljepšavanja. Čuvaj se preteranog korenja, to umanjuje ljubav. Čuvaj se ljubomore, ona je ključ razvoda. Budi svome mužu robinja, biće ti rob. Ja sam tvojoj majci govorio:
„Budi milostiva prema meni, pa ću ljubav svoju prema tebi povećati;

Dok sam ljut, nemoj pričati, nemoj riječima kao po defu po meni udarati, jer nevidljivo ne možeš znati;
Nemoj se puno žaliti bez ičega možeš ostati, pa te srce može odbaciti jer srca se, doista, okreću;
Vidio sam da kada u srcu ljubav i bol sastave se, ljubav odmah ode...“

Lijep li je ovo savjet oca koji ukazuje kćerki svojoj da pazi na čistoću svoju i svoje ukrase, da ne priča puno, da napravi granicu ljubomore, da bude poslušna, da pazi na duševno stanje muža i da sudjeluje u njegovim osjećanjima.07.07.2016.

Namaz je spas!

Buljimo u telefone i po sat vremena pred spavanje u mrklom mraku, a i redovno kad se tek probudimo.
'Ćejfimo' kafu par puta dnevno.
Prošetamo svaki dan jer nas u kući 'nešto nenormalno guši'.
Pričamo na telefon sa prijateljima razabirući sve važno i nevažno što nam se desilo.
Sve serije, utakmice, emisije i reklame znamo napamet prepričati.
Svaki smiješni klip na You Tubu smo pregledali nekoliko puta jer 'moramo se opustiti'.

Ali kad se spomene pet dnevnih namaza.

Mi smo ti zauzeti, poslovni, pretrpani obavezama, bolesni, premladi, ne znamo učiti Kur'an i dove, to je za hodže i 'vjerske ljude', Bog zna da je meni srce dobro, 'kod mene ima hadžija u familiji nemoj mi ti pametovati' i milion drugih razloga.

Hajde da se ne lažemo: Mi nećemo! - jedini je tačan razlog.

„Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.“ (Prijevod značenja En-Nisa’, 103.)

(Preuzeto sa facebook-a)

03.07.2016.

Primjeri zaljubljenih


A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan. 
( Sura Ta ha, ajet 84)Ovo su riječi Musaa, a.s., čije riječi prenosi časni Kur’an. Vidite kako je on žurio Allahu. Ovo je pravi primjer ljubavi. Zbog velike ljubavi prema Allahu on nije u stanju čekati.

Da li ti sa nestrpljivošću očekuješ noć kako bi klanjao noćni namaz i time stajao pred svojim Gospodarom? Posjeduješ li ovako nešto lijepo kod sebe? Onaj ko voli neku osobu i zna da je na prisutna – žuri njoj.
Gdje je dokaz tvoje ljubavi? Da li si ikada požurio ka Allahu?

Da li si ikada poželio da svoju glavu spustiš pred Allahom na sedždi?

Da li si sada spoznao položaj Musaa, a.s., i njegove ljubavi prema Stvoritelju:
A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan. 
( Sura Ta ha, ajet 84)

Takođe imamo primjer Ibrahimove a.s., ljubavi prema Allahu – primjer kojem govori plemeniti Kur’an:


„Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio“ – reče. „On će me kuda treba uputiti.“ 

(sura: Es-Safat, ajet 99)

 

Da li si ikada rekao:  „Ja krećem ka Tebi, Gospodaru moj“ kao što je Ibrahim, a.s., rekao: „Ja žudim da krenem ka Tebi, Gospodaru!“

 

A naš Vjerovjesnik s.a.v.s. je govorio:

Najveća radost mi je u namazu.

 (Bilježi ga Ahmed, Nesai, prenosi Enes r.a )

Radost oku vjernika može pokrenuti samo namaz -  njegovo stajanje pred Gospodaro Uzvišenim!

Poslanik s.a.v.s., je na rukuu govorio:
„Tebi skrušeno okrećem svoj sluh, vid, mozak, kosti i nerve!“
(Bilježe ga Muslim (771) i Ahmed (731). Prenosi  Alija ibn Ebu Talib r.a.)

Jesi li ikada učinio ruku i osjetio kako su tvoj mozak i tvoji kosti u potpunosti skrušeni i predani Allahu?
Allahov Poslanik nije ovo rekao zato što to ne osjeća, već zato što se istinski predao Allahu Uzvišenom!

Ashabi su govorili:
Čuli bismo kako prsa kod Allahovog Poslanika vru, poput lonca, od plača.“
(Ahmed, Ebu Davud, Nesai, prenosi Abdullah ibn, Šuhejr r.a)


Od Huzejfe r.a., se prenosi da je rekao:
„Jedne noći sam klanjao sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i on je otpočeo učiti suru „El-Bekara“, pa pomislih: „Učinit će rukuu nakon sto ajeta.“ Pa kad ih je proučio, rekoh: „Nakon nje će na ruku.“ Zatim je otpočeo suru „En-Nisa“ i proučio je, pa suru „Alu-Imran“, i proučio je, učeči tako da je svaki harf pravilno i tečno izgovarao.

Kada bi proučio ajet u kome je slavljen Allaha, slavio bi Allaha, kada bi naišao na dovu, učinio bi dovu, kada bi proučio ajet u kome se utječe od šejtana, utjecao bi se od njega. Zatim je učinio ruku, izgovarajući: „Subhane rabbijel azim.“, pa je ostao na rukuu koliko i na kijamu, zatim je rekao: „SemiAllahu limen hamideh, rabbena lekel-hamd.“ Zatim je dugo stajao, skoro onoliko koliko je bio na rukuu, zatim je  sedždu učinio govoreći: „Subhane rabbijel eala“,a zatim sedžda je bila duga koliko i kijam (stajanje.).“
(Bilježi ga Muslim (772) prenosi Huzejfa r.a.,)

Poslanik s.a.v.s., je znao da Allah najviše voli kad  čovjek umre kao šehih na Njegovom putu pa je zbog toga kazao:
„Tako mi Onoga u Čijoj  ruci je moja duša, želio bih da budem ubijen na Allahovom putu, zatim oživljen, pa ponovo ubijen, zatim oživljen pa ponovo ubijen, zatim oživljen pa ponovo ubijen.“
(Biljezi ga Buhari (2797) i Muslim (1876) prenosi Ebu Hurejra r-a)

Poslanik s.a.v.s., je učio slijedeću dovu tokom noći kada bi se osamljivao sa svojim Gospodarom:

„Allahu moj, podari mi Tvoju ljubav i ljubav onih koja će mi koristiti kod Tebe, Allahu moj, ono što mi daš i što volim učini mi snagom u onome što Ti voliš. A ono što si mi uskratio što volim učini ga prazninom u onome što Ti voliš!“ Bilježi Tirmizi i Ibn Mubarek u Zuhdu

Poslanik s.a.v.s., je molio u svojim dovama:
Molim te za slast gledanja u Tvoje lice i žudnju za susretom sa Tobom.
(Nesai i Ahmed od Ammara r.a.)

Želite i vi susret sa Allahom – to je vrhunac ljubavi!

Iz knjige: Liječenje srca
Autor:  Amr Halid

 

22.06.2016.

IZLAZ IZ STANJA OČAJA I DEPRESIJE: PORUKE SURE „AD-DUHA“

Često zapadamo u depresivna stanja, posebno danas, kad sve imamo a nemamo ništa. Kur'an je lijek, Kur'an je savjet, Kur'an ti je najbolji prijatelj i vaiz, jednostavno kazano, Kur'an ti je spas i Uputa za sretan život. Svaka kur'anska sura, svaki ajet, ima svoju poruku i pouku, problem je u nama, što zbirku tih pouka „iz poštovanja“ prema Kur'anu, čuvamo umotano u peškire u svojim komodama, visoko podignut, da ga djeca ili neko od ukućana ne bi dirao, jer to je Božija Knjiga, Kur'an. Kur'anska sura, koju bi trebao da zna napamet svaki vjernik, ima izuzetno jaku poruku, izuzetno smirujući poziv, djeluje opuštajuće na čovjeka i daje mu novu nadu, nadu da nije sve gotovo. Posebno bi psihijatrima muslimanima preporučio izučavanje ove sure, mislim da bi im olakšala rad sa pacijentima.

Sura „Ad-Duha“. Želim da vas upoznam sa njenim tumačenjem i sa njenim porukama. Njeno učenje, a posebno ako se zna njen prevod i pogotovo ako se zna, njeno tumačenje (tefsir), nevjerovatnom pozitivnom energijom utječe na stanje srca. Ona te jednostavno tjera da razmišljaš pozitivno, nema mjesta mraku ni sumnji. Ova sura objavljena je u Mekki, objavljena je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme kad mu Objava nije dolazila šest mjeseci. Ništa se nije dešavalo šest mjeseci, nije imao poslaničke snove, melek Džibril mu nije dolazio, ništa, nikakva veza sa Allahom kad je u pitanju Objava. Za to vrijeme, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, polahko, kao da je počeo da pada u očaj, počeo je da se brine, počeo je da se boji, kako nije nešto uradio pa je Allah ovako dugo prekinuo vezu sa njim.

Desi se, iako klanjamo, postimo, učimo Kur'an, dijelimo sadaku, često pomislimo kako od toga možda nema ništa, kako to možda samo džaba radimo, gubimo nadu, osjećamo se umorno. Okruženje oko nas, naš posao, porodica, toliko nas izmore da i ono od ibadeta što radimo, radimo polijeno, na brzaka i onda počnemo da sumnjamo. Dešava se a nema ništa gore kad vjernik počne da pada u vjersku ili duhovnu depresiju. I nakon šest mjeseci, nazovimo ga depresivnog stanja, nekog straha, Allah, dž.š. spušta Obajvu, spušta suru Ad-Duha.

1. Tako mi jutra – Poruka onome koji misli da je u nekom mraku, boji se nekog straha, poruka da se probudi, jer nastajanjem jutra, nastupa novi dan i rađa se Sunce. Sunce, zora, jutro, dan, svjetlost su pozitvni efekti za novu nadu. Tuga nije vječna, nisu svi dani crni.

 

2. I noći kad se utiša – Noć, stvorena da se čovjek u njoj odmara, da svoje tijelo i dušu odmori. Ljudi koji noć pretvore u dan a dan u noć, su uglavnom depresivni, ljuti, neraspoloženi. Nisu naspavani, jer čitavu noće sjede a danju spavaju. Noć je stvorena da bi se insan u njoj duševno i tjelesno odmorio kako bi danju bio raspoložen i odmoran.

 

3. Gospodar tvoj te nije napustio ni omrznuo - Muhamede, Allah te nije zaboravio, nije te napustio i On nema prema tebi nikakva prezira. Allah nikog ne prezire, Allah nikoga ne mrzi i nikoga ne zaboravlja. Zato se ne smije gubiti nada u Allahovu milost, ako hoćeš da živiš smirenim životom.

 

4. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovog svijeta – Da, stanje u kojem se nalazimo na ovom svijetu, ne može se ni uporediti sa stanjem budućeg svijeta koje nam se polahko približava. Svjestan vjernik treba imati to na umu, jer sve patnje i iskušenja su prolazna, a za strpljivost, nagrada će biti vječno uživanje na onom svijetu. Zato odbaci sve brige, probleme, osloni se na Allaha i strpljivo čekaj ono što je Allah od dobrote svoje obećao.

 

5. A Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti – Da, uskoro, jer Allah nagrađuje strpljive, Allah će ti dati ono što će tebe i tvoju dušu da usreći na ovom svijetu a na drugom posebno. Allah će da ulije zadovoljstvo u tvoje srce. Allah nam poručuje, da će nam uvijek dati izlaz iz svake situacije, da će nam dati pobjedu i pomoć, bilo nama kao skupini ili kao pojedincu.

 

6. Zar nisi siroče bio, pa ti je On utičište pružio - Allah podsjeća Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na period kad je bio jetim, pa ga je On u svoju zaštitu uzeo. Allah nikad ne napušta svoje robove na cjedilu. Koliko nas je Allah puta spasio dok smo bili mali, dok smo bili u mladosti, koliko nas je puta izliječio, koliko nam je puta dao da napredujemo? Mnogo, samo što slabo pamtimo i kad nam ne krene kao mi želimo, padamo u očaj i depresiju, gubeći nadu u Allahovu milost. Allah će nam uvijek utočište pružiti, samo Mu se trebamo obratiti.

 

7. I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio – Gdje bismo danas bili da nas Allah nije uputio na Pravi put, gdje bi bili da nas Allah nije pogledao i sputio na nas Svoju milost i uputu? Nismo klanjali a danas klanjamo, nismo postili a danas postimo, učimo Kur'an, trudimo se da na taj način iskažemo svoju zahvalanost Allahu na uputi. Vjerujemo u Njega a zapadamo u stanje očaja i depresije - potraži utočište kod Allaha u dovama i činjenju dobrih djela, pa ćeš da vidiš kako duša uživa.

 

8. I siromah si bio, pa te je imućnim učinio – Allah nam daje razna bogastva, samo što ih ne vidimo i što smo uglavnom uvijek nezadovoljni, stalno smo gladni i tražimo još. Nije samo bogatsvo u novcu, bogatsvo je u djeci, zdravlju, znanju, ponašanju, zdravo odgojenoj djeci. Allah nas na razne načine opskrbljuje i daje nam, ponekad više nego što zaslužujemo, ali smo nezahvalni pa zbog umišljenjnog siromaštva, padamo u očaj i gubimo se.

 

9. Zato siroče ne ucvili – Jaka poruka od Allaha da se siročetu ne smije bilo koja vrsta nepravde učiniti.

 

10. A na prosjaka ne podvikni - Ako ti neko zatraži i ne daš, nemoj da ga još vrijeđaš i ponižavaš. Allah nam šalje poruku da prema dvije vrste ljudi, trebamo biti pažljivi, to su jetimi i prosjaci. A znate li kako se duša može najbolje smiriti? Ako pomogneš jetima i ako pomogneš prosjaka, kad vidiš da su oni nasmijani, znaj da će se osmijeh naseliti u tvoje srce.

 

11. I o blagodati Gospodara svoga kazuj - Nabrojte mi blagodati koje nam je Allah dao? Ne možete, jer ih nismo sposobni ni nabrojati a kamoli nešto drugo. Blagodat vida, govora, sluha... Ako nas Allah ne voli, zašto smo još živi, Allah želi da Mu se vratimo, da Mu se na vrijeme pokajemo, kako bi sa nama bio zadovoljan.

Savjet meni i Vama! Kad zapadnete u očaj, stanje sekiracije i depresije, učite i iščitavajte suru Ad-Duha, čitaje njen prijevod, poruke koje nam Allah šalje i koje važe do Sudnjega dana. Ova sura je unijela smiraj i zadovoljstvo u srce Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, trebala bi i u naše.

 

 

Saudin Cokoja

24.01.2016.

Musa, a.s., I Faraon

Kur’anska i biblijska kazivanja o Mojsiju/Musau, a.s.,i Faraonu su veoma slična. Musa a.s., je sa svojim narodom prešao preko Crvenog mora, koje se otvorilo da bi izraelćani mogli bezbjedno preći. Doj je išao u potjeru za njima, Faraon i njegova vojska su se utopili, jer se more nad njima zatvorilo. U tome se slažu i Kur’an i Biblija. Međutim, Časni Kur’an iznosi još jednu zanimljivu informaciju o Faraonu, koja nije spomenuta u Bibliji: Danas čemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama (Junus, 92) Dr. Maurice Bucaille je nakon opsežnog istraživanja uvrdio da je Ramses II, faraon koji se u Bibliji spominje, zapravo umro još ranije, tokom Musaovog boravka u Medjenu. Ramsesov sin Merneptah ga je naslijedio i postao Faraon. Merneptah je, ustvari, Faraon koji se utopio dok je proganjao Musaa, a.s., i njegov narod. 1898 godine je u Dolini kraljeva pronađeno njegovo mumuficirano tijelo. Dr. Bucaille je 1975 godine dobio dozvolu da detaljno ispita njegovo tijelo. Analize su pokazale da je Merneptah umro nasilnom smrću, prouzrokovanom utapanjem. Kur’ansko pretskazanje da će Faraonovo tijelo ostati sačuvano da bi potonje generacije uzele pouku se obistinilo, jer se njegovo tijelo i dalje čuva u muzeju u Kairu. Dok se bavio istraživanjem, dr. Bucaille je bio hrišćanin. Kasnije je napisao knjigu Biblija, Kur’an i nauka, u kojoj je priznao da autor Kur’ana ne može biti čovjek, već jedino Sveznajući Stvoritelj. Prihvatio je Islam. Sve navedeno je dovoljan dokaz da Kur’an nije kopija Biblije. Naprotiv, Kur’an je Furkan – rastavljač istine od neistine i od podvala. Kur’an je jedini kriterijum na osnovu kog se može utvrditi šta je u Bibliji ostalo od Božije objave a šta su ljudske interpretacije. A tebi (Muhammede) objavljujemo Knjigu, samo istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. (El-Maide 48) Iz knjige: Vjera za sva vremena Autor: Dr. Zakir Naik17.12.2015.

Kako očistiti svoje srce?

● Dova je jedan od najboljih načina čišćenja srca. To vidimo iz ajeta: „Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima!" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, također bi učio dovu: „Allahumme es'eluke kalben selimen! Gospodaru moj, molim te da mi podariš čisto srce!" ● Lijepo mišljenje i razumijevanje svake tuđe riječi na najljepši mogući način - Omer, radijallahu te'ala 'anh, je rekao: „ne smatraj nijednu riječ svoga brata muslimana zlom sve dok postoji i najmanja mogućnost da se protumači dobrom!" Imam safija, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Onaj koji želi da mu Allah, subhanehu ve te'ala, podari lijepu završnicu, neka ima lijepo mišljenje o ljudima." ● Neistraživanje tuđih mahana i grešaka, a ukoliko se i primjete, neophodno je tražiti im opravdanja - Ibnu Sirin, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Kada ti dođe nekakva loša vijest o tvome bratu, traži mu opravdanje, pa ukoliko ga ne pronađeš reci: „Sigurno on ima opravdan razlog koji ja ne poznajem!" Sjetimo se riječi Abdullaha b. El-Mubareka, rahmetullahi 'alejh, koji je rekao: „Vjernik traži opravdanja, dok licemjer istražuje greške." ● Uzvraćanje na loše lijepim ponašanjem i to se ne smatra slabošću, kukavičlukom, već, naprotiv, snagom, sposobnošću i razboritošću. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (Prijevod značenja Fussilet, 34.) ● Udaljavanje od ogovaranja i prenošenja tuđih riječi. ● Vjerovanje u Allahovu odredbu i Sudnji dan. ● Prisjećanje na ponašanje Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji bi se zahvaljivao Allahu, subhanehu ve te'ala, na Njegovim blagodatima koje je podario ne samo njemu već i drugim ljudima. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi to činio svako jutro i veče. Molim Allaha Uzvišenog da nam pomogne da očistimo svoja srca od svih prezrenih osobina koje ne dolikuju nijednom muslimanu i koje bi mogle biti prepreka na putu do Allahovog zadovoljstva i Njegovog Dženneta. Neka je svaka zahvala Allahu, subhanehu ve te'ala, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika

05.12.2015.

Moderna medicina tek sad otkrila korist iddeta (obavezni poslijebračni priček)

Posljednja naučna istraživanja na polju medicine, koja su uradili američki eksperti, potvrđuju nadnaravnost i istinitost kur’anskih ajeta koji govore o idetu (obaveznom poslijebračnom pričeku) i trajnoj zabrani stupanja u bračni odnos braće i sestara po mlijeku. Naime, žena nakon smrti muža mora pričekati četiri mjeseca i deset dana prije nego se uda za drugog muškarca. Američki naučnici su otkrili da u organizmu žene postoji posebna... vrsta bijelih krvnih ćelija koje u sebi imaju tzv. genetsku memoriju. Ove ćelije prepoznavaju strane ćelije koje ulaze u tijelo žene i čuvaju njihove genetske specifičnosti i osobine. Ova vrsta bijelih krvnih ćelija živi samo u ženskom reproduktivnom organu i to tačno 120 dana! Istraživanje je potvrdilo da ukoliko se desi da u roku od 120 dana neke druge ćelije (a ne one koje su već ranije „zapamćene” od strane bijelih krvnih ćelija) dospiju unutar ženskog reproduktivnog organa, dolazi do poremećaja rada imunološkog sistema koji može izazvati nastanak tumora i raka. Ovo otkriće objašnjava pojavu daleko većeg procenta oboljelih od raka materice i dojke onih žena koje upražnjavaju intimne veze s više muškaraca od onih koje su u vezi s jednim muškarcem u toku jednog vremenskog perioda. Ovim se dobrim dijelom daje i objašnjenje zašto je ženama zabranjeno da u isto vrijeme budu s više od jednog muškarca u braku. Pošto ova posebna vrsta bijelih ćelija kod žena 120 dana čuva u svojoj memoriji genetske osobine ćelija koje su prve dospjele u ženski reproduktivni organ, ako se desi da u tih 120 dana dođu u kontakt s drugim ćelijama (od drugog muškarca) i ako dođe do oplodnje, u tom slučaju, novonastali organizam (zametak) će u sebi nositi genetske osobine kako od prvih tako i od drugih ćelija. Također, istraživanje je pokazalo još jedan zanimljiv rezultat. Majčino mlijeko u sebi sadrži ćelije koje u sebi nose genetske osobine i majke i oca. To znači da se majčinim mlijekom na dojenče prenose osobine i oca i majke, što nam pojašnjava šerijatsku zabranu stupanja u brak braće i sestara po mlijeku zbog dijeljenja istih genetskih osobina iako u osnovi nisu u nikakvoj krvnoj vezi. Istraživanje čije smo rezultate naveli trajalo je godinu a tim stručnjaka koji je sve to vodio sastojao se od sedam doktora medicine iz SAD-a i dvojice Egipćana. Detaljniji tok i pojašnjavanje rezultata istraživanja su predstavljeni na međunarodnoj konferenciji o naučnoj nadnaravnosti Kur’ana Časnog i Šerijata održanoj ove godine u Turskoj. IslamBosna.ba Preuzeto sa: N-UM

23.11.2015.

Nakon 25 godina u kaburu

Mejt u kaburu prođe kroz nekoliko faza u vremenu od 25 godina. U prvoj noći tijelo počne da truhne oko trbuha i spolnog organa. SubhanaAllah, stomak i spolni organ su nešto najbitnije čovjeku u njegovom životu, i veoma mnogo se trudi se da zadovolji potrebe i jednog i drugog, a, kojeg li apsurda, ovo dvoje će mu uništiti život i na ovom i onom svijetu, udaljit će ga od Allaha, a prvi će se raspasti. Nakon toga tijelo poprima zelenu boju. I to nakon što se uljepšavalo, koristeći različita kozmetička sredstva, ovaj put će se zadovoljiti samo sa jednom bojom po cijelom tijelu. Drugi dan počinju se raspadati ostali unutrašnji organi: jetra, pluća, crijeva... Treći dan, iz tijela se počne osjećati neugodan vonj. Nakon prve hefte, tijelo se počinje nadimati, što je posebno izraženo na licu, očima, jeziku i obrazima. Nakon deset dana, nadimaju se stomak, želudac i crijeva. Nakon dvije hefte, počne opadati kosa. Nakon petnaestog dana zelena muha osjeti vonj mejita na udaljenosti od 5 km, a ubrzo nakon toga crvi prekriju cijelo tijelo mejita. Nakon šest mjeseci, od tijela ne ostane ništa osim skeleta. Nakon dvadeset i pet godina, ovaj skelet se pretvori u prah osim jednog malog dijela kosti koja se nalazi na kraju kičme (repnjača). To je tijelo kojem poklanjate toliko pažnje, ali će se ono ipak na kraju raspasti, osim tijela šehida. Zato nemojte dozvoliti da vam život prođe u naslađivanju i zadovoljavanju tjelesnih požuda. Neka vam posjeta kaburima bude navika. Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjećivao je mezarje Bekiju svake hefte. Također se prenosi da je naređivao posjećivanje kabura: ''Bio sam vam zabranio posjećivanje kabura, ali sada vam dozvoljavam; posjećujte ih jer će vas to podsjetiti na smrt.'' ''I tako mi vremena, čovjek je doista na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, onih koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljivost.'' (El-Asr) Preuzeto sa FB stranice: Biti u necijoj dovi? Neprocenjivo
Stariji postovi

<< 02/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
343563