Photobucket
22.04.2014.

Okrutnost, nestrpljivost, nedostatak blagosti prema supruzi


Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka, a najboljeg ahlaka od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Tirmizija, Sahihul-džamia, 1232)

Koliko je muževa koji postupaju shodno ovom prelijepom hadisu u kojem se naglašava da je najbolji onaj koji je najbolji prema svojoj ženi. Sa koliko ćemo se slučajeva susresti, gdje je muž van kuće veseo i spreman na šalu, dok prilikom ulaska u kuću prema svojoj supruzi ili čak i djeci, njegovo ponašanje je grubo i ne prihvata pogreške niti izvinjenja.

Međutim, trebalo bi biti obrnuto, jer je od uljudnosti i blagosti da čovjek unese sa sobom sreću i veselje prilikom ulaska u kuću ili da pokaže nježnost prema ženi sa dozvoljenim zabavama. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Sve što nije od spominjanja Allaha, dželle ša’nuhu, je zabava i zaborav, osim četri stvari: međusobno igranje čovjeka sa njegovom ženom …” (Nesai, Sahihul-džamia, 4534)

 Također je rekao Aiši, radijallahu ‘anha: “Dođi da se s tobom natječem?”, rekla je: ‘Pa se sa mnom natjecao, i ja sam ga pretekla.’ Međutim Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, to ne zaboravlja, pa kada se Aiša, radijallahu ‘anha, udebljala, poziva je da se natječu ponovo, te se nakon pobjede smije i udara je po njenom ramenu govoreći: “Ovo je za ono prethodno.” (Ahmed, Nesai, Silseletu-sahiha, 131)

Od nježnosti prema supruzi je i to da je nahraniš svojom rukom: “Doista ti nećeš podijeliti sadaku želeći njome Allahovu nagradu, a da nećeš biti za nju nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supuge.” (Buharija, 5568)

 Jedan od načina iskazivanja nježnosti prema supruzi jeste i njeno dozivanje imenima koja će kod nje izazvati sreću i razmaženost, te osjećaj da je voljena, kao i da joj se ponekad obratiš umekšanim i blagim glasom, kako bi se ljubav i bliskost između vas dvoje što više povećala. To je bila praksa Poslanika, ‘alejhisselam, pa se Aiši, radijallahu ‘anha, obraća sa: “O Humejra (Humejra znači: crvenkastobijela žena), da li bi voljela da ih pogledaš - igranje i ples Habešija.” (Nesai, Silseletu-sahiha, 3277)

 A ponekad ju je zvao: “O Aiš, ovo je Džibril koji te poselamljuje.” (Buharija, 3768)

04.04.2014.

...

Dova koju bilježi imam Ahmed u hadisu u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko god u trenucima kada ga savladaju briga i tuga izgovori: ‘Allahu moj, uistinu, ja sam Tvoj rob, sin Tvoga roba, sin Tvoje robinje, moj život je u Tvojoj vlasti, Tvoj propis i Tvoja odredba sprovode se nada mnom, molim Te svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao, ili si njime podučio nekoga od Svojih stvorenja, ili si ga objavio u Svojoj knjizi, ili si ga ostavio kod Sebe nepoznatog nama, molim Te da Kur’an učiniš proljećem moga srca, svjetlom mojih prsa, onim što će odagnati moju tugu i okloniti moju brigu’, Uzvišeni Allah otklonit će mu brigu i tugu i umjesto njih im podariti izlaz (u drugom predanju navodi se: “...radost”).” Kada su ashabi upitali: “Allahov Poslaniče, hoćemo li naučiti (ovu dovu)?”, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svakako, neophodno je da je nauči svaki onaj koji je čuje!” (Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihut-tergibu, 1822)

 

01.04.2014.

Divne riječi Mustafe Širbića

Moj dobri brate,moja sestro. Ljubavlju istrošena ova tijela od zemlje, kako li podnose udarce života? Ko grumen zemlje nas voda nosi,sa izvora do morske obale. Kroz brzake,virove, plićake i klisure. Od grumena sa izvora dodje samo sitni pjesak na morske obale. U tom kotrljanju čovjeku sve je dato al' samo na trenutak. I srce i snaga i slabosti, saznat ćeš na kraju. Kad uzmu tvoju muku i drugom je daju,kad uzmu tvoju dušu pa je propitaju. A srce? Srce je kao vojnik al' bez puške i bez bluze. Znaj za drugi čin je duša na ovaj svijet donesena, da ustane na sabah i moli svakog trena. A snaga? Pa gdje su ti svi vladari silni, Što po svjetu vladali su i vladaše ljudskim rodom, a ipak nestali su? Zlo ne može imati konačnu riječ. S' tim se još više čudim oholom čovjeku. Juče bi kaplja sjemena, sutra će biti lešina. Čudim se onome koji poriče drugi svijet, iako vidi i živi ovaj prvi. I čudim se kad se insan satra gradeći kuće prolaznosti a zanemaruje kuću vječnosti. Smrt je mjesto u kome život putuje. Cilj je pred nama,a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva. Stignut će. Mi jučer živismo jedni sa drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra, sutra ćemo se rastati. Svaki od nas nosi svoje breme. I nek te ne žaloste neznalice, šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan: ♡ Allah♡ ne pripisuj Mu druga! Jer, sve je potčinjeno Njemu. On je imetak siromaha svakog, dostojanstvo poniženog,snaga svakog slabog i zaklon svakom potlačenom. On sluša govor svakog onog koji govori. I zna tajnu svakog onog koji šuti...

30.03.2014.

...


Ti kažeš: "Preteško je",

Allah kaže: "Zaista, s mukom je i slast!" (Inširah, 6.)


Ti kažeš: "Niko mi ne može pomoći",

Allah kaže: "Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć." (Nahl, 127.)


Ti kažeš: "Nemam dovoljno opskrbe",

Allah kaže: "One koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita;" (Hadždž, 50.)


Ti kažeš: "U sumnji sam",

Allah kaže. "Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!" (Ali Imran, 60.)


Ti kažeš: "Stalno me boli",

Allah kaže: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. (Isra, 82.)


Ti kažeš: "Borim se",

Allah kaže: "Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih." (Bekara, 286.)

23.03.2014.

Divna je vjera naša.

Ko god posadi drvo biće nagrađen ne samo svaki put kad se neko skloni u njegov hlad,jede voće s njega ili ga koristi na bilo koji drugi način,već također i svaki put kada ptica ili bilo koje drugo stvorenje ima korist od njega na bilo koji način. Bezrazložno krčenje šuma i iskrorjenjivanje drveća je grijeh. To je destruktivno za okolinu i narušava prirodni ekosistem. Islam ovo zagovara već vijekovima.  Mufti Ismail Menk


Image and video hosting by TinyPic

20.03.2014.

Pruži mu ruku i uđi u Džennet


Želim ti pokloniti dva divna cvijeta: prvi ćete uvesti u Džennet, a drugi spasiti Vatre!
Ti cvjetovi su iz bašče bratstva!

 Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže:
 “Dva roba će stati pred Allaha na Sudnjem danu. Jedan će reći: “Gospodaru, vrati mi moje pravo od mog brata koje mi je uzeo”…
 Allah će reći: “Šta ćeš sa svojim bratom kada mu od dobrih djela ništa nije ostalo?” Čovjek odgovori: “Neka uzme od mojih grijeha.” Potom je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, zaplakao, a zatim rekao: “To je, zaista veličanstven dan. Ljudi će biti u potrebi da im se olakšaju tereti grijeha. Allah će onome ko je to tražio reći: “Pogledaj!” Podignut će pogled i reći: “Gospodaru, vidim zlatne gradove i dvorce ukrašene biserom. Kog poslanika, dobroga ili šehida su oni?’ Reći će: “Onoga ko plati cijenu!” Čovjek će reći: “Ko će je moći platiti?”, a Allah će mu odgovoriti: “Ti si to u mogućnosti.” Upitat će: “A čime?”, a Allah će reći: “Oprostom svom bratu”. Čovjek će reći: “Gospodaru, ja sam mu oprostio”, a Allah će kazati: “Uzmi svog brata za ruku i uvedi ga u Džennet.” (El-Hakim)

Allahu ekber! Kako je Allahova milost ogromna! Divno li je bratstvo u ime Allaha! Reci mi: Hoćes li samo pustiti suzu, ganut ovom pričom, ili ćes iskorijeniti zlobu iz svoga srca?
Evo i druge ruže… Jesi li je zaboravio? Ja nisam, brate…
Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže: “Ko sačuva čast svoga brata, Allah će ga sačuvati vatre na Sudnjem danu.” (Tirmizi)

Znači, ko ne želi da njegovog brata ogovaraju u njegovom prisustvu, neka ne učestvuje u tome… Neka zaštiti njegovu čast, pa će ga Allah spasiti vatre na Sudnjem danu. Kako je divna ova vjera! Ova pravila omogućavaju da društvo živi u sreći, miru i ljubavi, kao što to naša vjera želi! Tako ti Allaha, od ovog trenutka otkloni svaku zlobu i mržnju koju osjećas prema ijednom tvom bratu… Allah će ispitati naša srca i vidjeti da su čista, bistra i neuprljana. Oprostit će nam i našem ummetu pomoći… “… I ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali…” ( El – Enfal, 46. )
Allah je ispitao srca učesnika u Bici na Bedru i vidio da su jedinstvena. Rekao im je: “Radite što želite, oprostio sam vam.”
Budimo ponovo jedno srce, jedna duša i jedan ummet, kako bi Allah naše stanje promjenio i učinio nas moćnim…

Izvor: Allah neće izmjeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmjeni, Autor: Amr Halid
08.03.2014.

SallAllahu ala Muhammed sallAllahu alejhi we sellem.

Imam Buharija prenosi u svome “Sahihu” od Ibn-Abbasa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pokazani su mi narodi, te sam vidio kako sa jednim ili dvojicom poslanika ide grupa ljudi – njihovih sljedbenika, dok sa nekima od njih niko nije išao. Tada mi je pokazana velika skupina, pa sam upitao: 'Šta je ovo? Je li ovo moj Ummet?' Rečeno mi je: 'Ne, to je Musa i njegov narod.' Opet mi je rečeno: 'Pogledaj ka horizontu!' Vidjela se crna mrlja koja je ispunjavala horizont. Tada mi je kazano da pogledam ka nebeskim horizontima,' kad ono crna mrlja koja ispunjava horizont. Kazano mi je: 'Ovo je tvoj ummet i od njih će sedamdeset hiljada ući u Džennet bez polaganja računa.'” Poslanik, s.a.v.s., ušao je a da nije iznio detalje, te su se ljudi počeli pitati da li su oni dotični ljudi, jer su povjerovali u Allaha i slijedili su Njegovog Poslanika, ili su to njihova djeca koja su rođena u islamu, za razliku od njih rođenih u džahilijjetu. Kad je to Poslanik, s.a.v.s., čuo izašao je i rekao: “To su oni koji se ne mole da se liječe, nisu sujevjerni, ne prže se u cilju liječenja i na svoga Gospodara se oslanjaju.” (Buharija, 5270)

07.03.2014.

♥Blagost ne dotakne nijednu stvar a da je ne ukrasi.♥

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Doista u Džennetu postoje odaje čija se spoljašnjost vidi iznutra, a unutrašnjost spolja.” Ebu Musa el-Ešari upitao je: “Za koga su one, Allahov Poslaniče?” Poslanik je rekao: “Za onoga ko bude govorio blage riječi, udjeljivao hranu i pred Allahom na namazu stajao noću dok drugi ljudi spavaju.” (Ahmed, 10/111. Ahmed Šakir ocijenio ga je sahihom, dok ga je šejh Albani ocijenio sahihom li gajrihi u Miškatu, 1189)

_________________________________________
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

"Kod Allaha, azze ve dželle, su riznice dobra i zla. Njihovi ključevi su ljudi, pa blago onome koga Allah učini ključem dobra, a katancom zla. I teško onome koga Allah učini ključem zla, a katancem dobra." (Hadis bilježe Taberani i Dija, a šejh Albahi je hadis ocijenio hasenom, vidjeti ''Sahihu Džami`a'' , broj hadisa 4108)


Image and video hosting by TinyPic

06.03.2014.

Svoj smiraj u Islamu nađoh.

Uzvišeni je rekao:

Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi! ” (Ez-Zumer, 22)


 Tebi Gospodaru
svaki moj besmisleni govor ima smisao,
 svaka moja šutnja govori,
 svaka moja suza dovi,
 ono što pomislim i šta grudi mi kriju, Ti znaš.
Milostivi moj, najbolje me poznaš.

 Voljeni, molim Te učini govor moj, i misli moje,
osjećaje i ovo srce koje za uputom čezne,
plemenitim i Tebi odanim.
Amin

Image and video hosting by TinyPic

26.02.2014.

Blagodat ženskog djeteta

Prenosi se da je Amr ibn 'As usao kod Muavije, r.a., dok je kod njega bila njegova kćerkica. Kad ju je vidio pored Muavije, upitao je: " Ko ti je to?"
Muavija je odgovorio: "Ovo je radost moga srca, zadovoljstvo moga oka i najprijatniji miris."
Nakon toga Amr mu je rekao: "Zasto je ne udaljiš od sebe?"
Kada ga je Muavija upitao zašto bi to uradio, Amr je kazao: "Zato što one radjaju neprijatelje, čine bliskim one koje nam nikad nisu bili bliski(svojom udajom, prim.prev.), izazivaju prijezir i navode na mržnju i neprijateljstvo. "
Čuvsi te grubosti na račun ženske djece, Muavija mu je rekao: "Ne govori tako, jer tako mi Allaha, niko ne zna njegovati bolesnika, ni oplakivati umrlog, ni pomagati u zivotu, ni odagnati tugu kao žena. Ti imas daidžu i znaš koliko su ti koristili sinovi njegove sestre, i oca kojeg je uzdiglo potomstvo njegovih sinova(a koje su izrodile zene, prim.prev.)." Nakon toga Amr ibn 'As rekao je: "Ušao sam kod tebe a na zemlji mi nije bilo nista mrže od žena, a evo izlazim od tebe a da mi ništa na zemlji nema draže od njih.
( Tefsirul-Kasimi, Muhammed Dzemaluddin el-Kasimi)

Image and video hosting by TinyPic

Stariji postovi