Bismillah. 🌹

Es Selamu alejkum.

06.02.2018.

Dova za roditelje (Predivna)

Bože! Blagoslovi Muhammeda, iskrenog roba i slugu Svoga. I svu čeljad te porodice, selam i spas na pravovjerne. Blagoslovi, Bože, roditelje moje, podari im najljepše od milosti Svoje. Podari im vjeru, iskrenost u svemu, budi im Pomagač u svakom trenu. Nadahni me znanjem obaveza prema njima,poduči me lijepim ophođenjem prema svima. I daj mi da znanje sprovedem u djelo, onako kako si Ti zadovoljan sa tim. Ispuni me ljubavlju prema njima, i podaj mi da im odan budem. Učini mi radošću poslušnost njima, većom od sna pospanog i od pića žednom. Da želja njihova nad mojom bude, zadovoljstvo iznad zadovoljstva moga. I da držim i mali njihovu dobortu velikom, a svoju dobrotu malom, makar velika bila. Bože! Utišaj mi glas pred njima, i učini im prijatnim govor moj. Omekšaj mi srce nježnošću prema njima,i obrati me u iskrenog druga njihovog. I na Dan stajanja, o Bože Vječni, pohvali i nagradi ih za odgoj moj. Sačuvaj ih od propasti u bezdanu pustom, kao što su oni mene u djetinjstvu čuvali. Oprosti mi Bože, sve grijehe moje, ako sam im ikad zlo nanio od mene.Ili njihovo pravo zanemario, učini da to uveća dobra djela njihova. Oprosti im ako su u odgoju mome, zanemarili nešto ili zaboravili na to. Život su težak živjeli u siromaštvu, ali su iskreni i odani prema Tebi bili. O, Ti, koji mijenjaš zla u mnoštvo dobrih djela, ako su riječju pogriješili prema meni. Ili djelom neumjerenim sa mnom, pravo zanemareno ili obaveza neispunjena. Halaljujem im to i molim Te oprosti i Ti, pa otkloni od njih zlu posljedicu toga. Namjera im je, znam, najiskrenija bila, a Ti si čovjeka slabašnim stvorio. I ne uzmi im za grijeh taj hal prema meni, bili su zaokupljeni podizanjem mene. Teškoćom napora u mome čuvanju, ustezanje od usta sebi samih. Da bi osigurali i dali boljitak meni, nikad ne mogu poreći njihovo pravo prema meni. Ispuniti svoje obaveze prema njima, niti izvršiti dužnost služenja njima, Pa makar živio i stotinama godina. Bože! Nemoj me smjestiti na Dan suda, među ljude koji ne poštuju roditelje svoje. U Danu kada će svakoj duši biti nadoknađeno, nepravde neće biti samo zaslugom učinjeno. Roditelje moje među odabranim stavi, i daj mi da se u namazima njih sjetim. U svakom vremenu i u noćima za njih molim, i svakome sahatu dana moga. Bože! Oprosti im uz moju dovu za oprost, oprosti im mojom odanošću prema Tebi. Budi zadovoljan sa njima, i učini milošću Tvojom da dosegnu,prebivalište Džennetu'l-firdevsa. Ako oprost Tvoj dosegne prvo do njih, učini ih posrednicima za mene. A ako oprost Tvoj prvo dosegne mene, učini me zagovornikom za oprost njihov. Da budemo sakupljeni u milosti Tvojoj, u Džennetu – kući darežljivosti Tvoje. Sa Resulullahom i odabranima, na mjestu oprosta Tvoga i milosti Tvoje, jer Ti si Vlasnik tog obilja trajnog. O Najmilosniji od milosnih, Blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu.

06.02.2018.

Spas od dunjalučkih iskušenja je samo u iskrenosti

Draga braćo, spas od dunjalučkih iskušenja je u iskrenosti. Abdullah ibn Omer r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s., da kaže: „U narodu prije vas trojica ljudi su krenuli na put, pa ih je putem zadesila kiša i oni su ušli u jednu pećinu u nekom brdu. (Dakle, riječ je o trojici ljudi iz prijašnjih naroda. Ostatak hadisa ću prepričati sažeto.): Putovali su u kišnoj noći, i s obzirom da nisu mogli naći mjesto gdje će prenoćiti, prespavali su u pećini. Jedna stijena se odlomila od brda i zatvorila ulaz u pećinu. Nisu mogli izaći iz pećine i bili su prinuđeni tu ostati do smrti. Jedan od njih je izgovorio lijepe riječi, rekao je: „Molite Allaha! On će vas spasiti od ove stijene samo ako Ga budete molili svojim dobrim djelima.“ Oni su se počeli moliti, pa prvi reče: „Allahu moj, ja sam imao veoma stare roditelje...“ Obrati pažnju na iskrenost koja se ovdje nazire i na ono što će ih izbaviti iz ove pećine. „Imao sam porodicu. Muzao sam ovce i nikoga ne bih napojio niti nahranio od moje djece dok otac i majka ne bi pili. Jedne noći sam zakasnio sa mužom ovaca i kada sam otišao ocu i majci, našao sam ih kako spavaju. Nisam želio da ih probudim, a moja djeca su plakala oko mojih nogu, želeći da piju, a ja nisam želio da napojim svoju djecu prije nego li napojim oca i majku...“ Ovo je primjer dobročinstva prema roditeljima kojeg trebaju čuti mladići. „Pa kako je svanulo njih dvoje su pili.. Allahu moj, ako sam ja ovo uradio želeći Tvoje zadovoljstvo i Tvoje lice, oslobodi nas od ove stijene.“ I stijena se malo odmaknu, ali nedovoljno da prođu. Nakon njega drugi od njih poče razmišljati o djelu koje je učinio iz iskrenosti prema Allahu dž.š., Razmisli, dragi brate, kada bi se ti našao u pećini, da li bi ti našao dobro djelo koje bi mogao spomenuti? Postoji li iskreno djelo kojim bi Allaha zamolio? Drugi reče: „Allahu moj, imao sam amidžičinu koju sam puno volio. Pozivao sam je na blud ali je ona odbijala. Nakon nekog vremena nju je zadesila neimaština i siromaštvo. Ona je došla kod mene tražeći da joj nešto udijelim. Ja sam joj rekao da ću joj dati sto dvadeset dinara ako mi se dozvoli. Kada sam joj prišao, ona mi je rekla: ’Allahov robe, boj se Allaha, ja ti nisam dozvoljena.’ Ja sam ustao, okrenuo se od nje i rekao joj: ’Uzmi novac i idi’ Allahu moj, ako sam ja ovo uradio želeći Tvoje lice i Tvoje zadovoljstvo spasi nas iz situacije u kojoj se nalazimo.“ Pa se stijena malo odmakla ali i dalje nedovoljno da bi mogli izaći. Zatim je treći rekao: „Allahu moj, kod mene su radili najamnici, i svakom od njih sam dao njihove zarade osim jednom, koji je otišao ne uzevši svoju zaradu. Ja sam uzeo tu njegovu zaradu i uložio je u posao, tako da je od toga narastao velik imetak. On je došao kod mene nakon nekog vremena i rekao: ’Daj mi moju zaradu!’ Ja sam mu rekao: ’Tvoja zarada su sve ove krave i ovce.’ On mi reče: ’Zar se šališ sa mnom?’ ’Tako mi Allaha, Ne!’ On je sve uzeo, ne ostavivši meni ništa. Allahu, ako sam ovo učinio tražeći Tvoje lice, oslobodi nas onoga u čemu smo.“ Stijena se pomjeri i njih trojica izađoše.“ (Bilježi ga Buhari i Muslim, prenosi Ibn Omer r.a) Ovaj primjer me je potakao da upitam čitaoce ove knjige: Imate li djelo koje ste učinili a za koje, kada vas zadesi teškoća, možete reći: ’Gospodaru moj, ja sam uradio ovo želeći Tvoje lice, pa me spasi iz onoga u što sam upao.“ Ja se bojim da ima onih koji neće imati šta reći. Džunejd je rekao: „Iskrenost je tajna između Allaha i roba. Nju ne poznaje melek da bi je mogao zapisati, niti šejtan da bi je mogao pokvariti.“ Iskrenost je između tebe i Allaha dž.š.,. Osjetit ćeš širinu iskrenosti kada ti ona bude ispunila srce. U tom trenutku kada osjetiš iskrenost, tvoje oči će zasuziti, tvoje srce će zatreperiti, postat će snažn u pokornosti. Kada sebe nađeš aktivnog u pokornosti i ibadete budeš obavljao sa zadovoljstvom i ljubavlju, znaj da je to iskrenost. Ako ti je, sestro, hidžab jučer predstavljao problem i neugodnosta danas i postao ponos i radost, to je dokaz iskrenosti. Iskrenost je tajna koja je između roba i Gospodara –Allaha dž.š. El-Gazali je rekao: „Svi su propali osim učenjaka. Svi učenjaci su propali osim onih koji rade po svom znanju. Svi oni koji rade propali su osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti.“ Mekhul, jedan od tabiina je rekao: „Kada čovjek bude iskren prema Allahu četrdeset godina, sa njegovog jezika počne teći mudrost i na njegovom licu se ukažu njeni znaci.“ Pokušaj da četrdeset dana budeš iskrenog srca, vidjet ćeš, drugo lice i drugi jezik, sa kojeg će poćeti teći mudrost, dobro i plemenitost. Naš Gospodar kaže: „Vi u stoci imate divan primjer!“ Koji je to primjer? To je primjer nastajanja mlijeka u utrobama stoke. Mlijeko nastaje mješavinom dvije materije: krvi i onoga što se nalazi u utrobi. Iz onoga dvoga izlazi čisto mlijeko. Jesi li ikada vidio da uz mlijeko izadje i jedna kap krvi? Sa mlijekom ne može izaći nijedna kap mokraće... u suprotnom, nikada poslije toga ne bismo okusili nijednu kap mlijeka. Uzvišeni kaže: „Vi imate pouku i u stoci: Mi vam dajemo da iz utroba njihovih mlijeko čisto pijetem koje nastaje od grizina u bubregu i od krvi – ukusno onima koji ga piju,“ (En – Nahl, 66) Sada predlažem da razmotrimo ovaj primjer, kako bismo mogli uporediti našu iskrenost sa mlijekom koje dobivamo. Obrati pažnju na Kur’ansku sintagmu „čisto mlijeko“. Mlijeko traba da bude čisto , a njegova čistoća se ogleda u tome da u njemu ne ostane nijedna mrlja. A čistoća, odnosno iskrenost djela se, isto tako, ogleda u tome da u njima ne ostane nijedna mrlja. Kada želiš, da saznaš čistoću i iskrenost svojih djela, promotri ih kroz prizmu ovog veličanstvenog Kur’anskog primjera, razmisli da li u tim tvojim djelima ima nedostataka, da li želiš da te ljudi vide dok klanjaš, da li želiš zahvalnost i pohvalu od ljudi za velika djela koja činiš, da li želiš da ti je neko zahvalan i da osjećaš kako se u potpunosti pridržavaš vjere? Da li ti je ovo ikada palo na pamet? Da li u svom životu možeš zamisliti mlijeko koje je prljavo? Razmisli...! Allah nije htio da nas napoji prljavim mlijekom, a ti Allahu uzvraćaš prljavim djelima. Trudi se da svoja djela očistiš od svake prljavštine i nedostataka – samo radi Allaha reci tihim glasom: „Ovo moje djelo nije učinjeno radi nekog drugog! Učinjeno je samo radi Tebe, moj Gospodaru,iskreno i čisto poput mlijeka.“ Zbog toga braćo i sestre, iskrenost nije lahka. Stvarna iskrenost je teška. Zamisli da čitav život proživiš bez ikakvih prljavština i poroka. Javno i tajno, u zdravlju i bolesti, tokom cijelog života i u trenutku smrti, u jelu i piću, u ibadetu i privatnom životu, u prohtjevima – neka život bude posvećen Allahu i nikom više: „Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj i smrt moja doista pripadaju Allahu Gospodaru svjetova.“ Doista je iskrenost teška! Kada je Sehl ibn Sa’d upitan: „Šta je čovjeku najteže, šta je najteže duši?“ odgovorio je:“Iskrenost.“ Sufjan es – Sevri je govorio: „Ništa teže nisam liječio od nijjeta. Najteže mi je bilo liječiti nijet, jer je on prevrtljiv.“ Jedan od tabiina je rekao: „Koliko sam se samo borio da iz svoje duše odstranim umišljenost. Puno sam se mučio ne bih li je isčupao iz svog srca. To je veoma teško i zahtijeva borbu sa samim sobom. Kad god bih na jednoj strani porazio umišljenos, šejtan bi mi je donio sa druge strane.“ Još jedan tabiin je rekao: „Blago onome ko je zakoračio jedan korak iskreno želeći Allahovo zadovoljstvo. Čestitam onome ko je zakoračio jedan korak iskreno radi Allaha. Čestitam onome ko je obavio jednu ispravnu sedždu iskreno radi Allaha.“ Još jedan tabiin je rekao: „Jedan sat iskrenosti – spas je za čitav život.“ Iz knjige: Liječenje srca Autor: Amr Halid

<< 02/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
257840